Movement medicine for Kids and mothers with Yuki

Yuki Lakshminarayani MitsumoriLocation: Fukuroi, Shizuoka
Venue: Tsukimi no Sato gakuyuukan

Dates & Times: 13 Sep 2019 to 13 Sep 2019  19:00 - 20:30