Movement medicine Beyond 3 with Yuki

Yuki Lakshminarayani MitsumoriLocation: Hamamatsu, shizuoka
Venue: Fukushi koryu centre

Dates & Times: 12 Sep 2019 to 12 Sep 2019  19:00 - 21:00